Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności serwisu internetowego prowadzonego w domenie i-ams.com (zwanym dalej Serwisem). AMS International Sp. z o. o.  (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym www.i-ams.com jest spółka AMS International Sp. z o. o., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym numerami KRS 0000572176, NIP 5213704839 oraz REGON 362408232.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe

1. Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego i-ams.com w następujących zbiorach:

 • Zbiór danych osobowych użytkowników w zakresie: Imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby przedsiębiorstwa, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy zwartej z użytkownikiem.
 • Zbiór danych osób korzystających z usługi „newsletter” w zakresie: Imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przesyłanie newsletteru.
 • Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych w zakresie: nazwa przedsiębiorstwa, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie kontaktu z Usługodawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.
 • Zbiór danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie: nazwa przedsiębiorstwa, imię i nazwisko, adres e-mail. Celem przetwarzania danych jest przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych.

3. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
4. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

Obowiązki Administratora danych

 1. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym usługi Newsletter. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych, bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@i-ams.com

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
 • przez okres trwania zawartej umowy,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

 1. Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy, Usługodawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie.
 2. Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do podmiotów trzecich, tj. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, tj, wygenerowania licencji na konkretne dane, przez producentów oferowanych przez Serwis rozwiązań CAD/CAM/CAQ, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.
 3. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.